Select Page

Centre Obert per infants en risc social

El centre obert La Florida realitza la seva activitat des de l’any 2007 fins a l’actualitat i dóna cabuda a 70 infants i joves del barri.

El Centre Obert és un recurs socioeducatiu adreçat als infants de 3 a 15 anys i té per objectiu afavorir la socialització i la inclusió social dels infants i les seves famílies, acompanyant-les en els processos educatius que els afecten.

La nostra entitat planteja un model inclusiu de centre obert que treballa l’educació d’infants i joves, tenint com a base un sòlid projecte socioeducatiu, la incorporació d’actuacions en el territori, el treball en xarxa amb la comunitat educativa, i la coordinació amb els serveis socials i d’atenció a la infància i l’adolescència. Es pretén amb tot això assolir els reptes plantejats, incidint en les situacions de risc social que viuen els infants i adolescents dintre d’un marc d’intervenció normalitzat.

L’equip de l’Àrea Social de l’entitat és l’encarregat de dirigir i dinamitzar el Centre Obert i fer seguiment de totes les relacions que comporta el seu funcionament.

El Centre Obert disposa d’un espai físic propi, que permet treballar de forma acurada, individualment o en petit grup. Pretenem donar resposta a aquelles necessitats més concretes dels infants que no es poden abordar en altres situacions i moments grupals. Aquest plantejament és fruit d’un pilotatge fet durant un any i valorat plenament satisfactori per totes les parts implicades.

En aquest marc doncs, aquest espai acull cada tarda -de forma intencional i organitzada- infants, joves i petits grups que requereixen d’un suport més intens. Aquests nivells de suport tenen una duració variable segons l’establert en els respectius Projectes Educatius Individualitzats (PEI).

Accions i activitats individualitzades

El treball de les emocions, l’autoconsciència, l’establiment de posicions i rols…

L’espai, també permetrà treballar de manera específica quan algun infant tingui una actitud molt disruptiva dins de l’aula i li calgui un espai d’autoregulació. En aquest sentit treballarem també en l’adopció de recursos per l’autocontrol i l’assertivitat.

Activitats en grup reduït

Treball amb un grup reduït d’infants que presenten unes actituds i mirades semblants davant del grup d’iguals, de l’activitat, i de les normes del centre, dels adults, etc. Des d’aquí, podem cercar de manera conjunta allò que ens permeti gaudir i trobar el benestar personal.

Seguiment de projectes fets a mida

Generem projectes específics amb aquells infants que requereixen d’una treball d’aquest tipus, o que no segueixen la programació ordinària de l’esplai, o que aquesta no aconsegueix motivar-los, provocant en ells una actitud disruptiva i/o despreocupada.

Es proposarà una acció o activitat particularitzada que segueixi els principis de la pedagogia de servei i treballi objectius concrets.

El resultat d’aquests petits projectes reverteix en el propi centre i els vincula de nou a l’activitat i idiosincràsia general de l’Esplai La Florida.

El manteniment del Centre Obert a l’estiu

Aquesta actuació s’ha dut a terme durant le 2018  del 25 de Juny al 7 de Setembre de 2018, de dilluns a divendres de 9h a 16.30h.

Respon a la detecció de què infants del territori únicament realitzaven un àpat al dia que és el que feien al menjador escolar. Per aquest motiu un dels objectius principals del servei és poder garantir que aquest infants continuïn tenint una alimentació saludable en el període no escolar, i fora del període ordinari d’actuació del centre obert, és a dir, Juliol, Agost i Setembre, a més de poder realitzar activitats educatives i de lleure que les seves famílies no podrien assumir.

 

Principals activitats del Centre Obert

  • Activitats de foment de la Lectura:: el projecte LECXIT i la La Biblioteca del centre
  • El Programa d’activitats d’Educació en el Lleure
  • El Programa d’activitats i alimentació Saludables
  • Les Activitats d’Acompanyament educatiu
  • El Programa de foment de les Competències socials
  • El Programa Aula en Família de  suport al Nucli Familiar

Contacta amb nosaltres. Involucra't.

Pots col·laborar amb nosaltres de diverses maneres. Totes i cadascuna d’elles ajudaran a desenvolupar la missió de l’entitat amb èxit.

Carrer del Pedraforca, 29, 08905 Hospitalet de Llobregat

Truqueu-nos: 93 551 49 73